Statuten

De statuten van de vereniging luiden als volgt:

De vereniging

De naam van de vereniging luidt: Mahjongvereniging “De Oostpoort”
De vestigingsplaats van de vereniging is: Delft
De vereniging is opgericht op: 1 september 2008.

 

Doel van de vereniging:

De Mahjongvereniging De Oostpoort stelt zich tot doel:

 • haar leden de mogelijkheid te bieden in groepsverband het Mahjongspel te spelen;

 • het bevorderen van de bekendheid van het Mahjongspel;

 • het aan geïnteresseerden leren van het Mahjongspel.

 

Zij doet dit door het organiseren van speelavonden, in principe tweemaal of drie maal per maand. Op welke avonden wordt gespeeld bepaalt de Algemene LedenVergadering (ALV).

Tevens neemt zij, zo mogelijk, deel aan in Delft georganiseerde bijeenkomsten waarop het presenteren van de vereniging en/of het Mahjongspel opportuun is.

Nieuwkomers in het Mahjongspel worden op de speelavonden begeleid en in voorkomend geval word(t)(en) (een) lesavond(en) belegd.

 

Aansluiting bij de Nederlandse Mahjongbond:

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Mahjongbond gevestigd te Utrecht.

 

Bestuur:

De vereniging kent een bestuur. Dit bestuur bestaat uit:

 • een voorzitter;

 • een secretaris;

 • een penningmeester;

 • een algemeen adjunct.

 

Het bestuur wordt telkenmale voor een jaar gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen. Leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie.

Ver- en herkiesbaarstelling dient minimaal één maand voor de Algemene LedenVergadering te geschieden.

Leden van de vereniging:

Lid van de vereniging kunnen worden zij die voornemens zijn regelmatig de speelavonden van de vereniging te bezoeken. Zij kunnen lid worden door hun naam en adres op te geven aan de secretaris van de vereniging.

Leden van de vereniging zijn tevens lid van de Nederlandse Mahjong Bond.

Contributie:

Leden betalen hun contributie per jaar en vooraf. De penningmeester zorgt voor afdracht van de aan de NMB verschuldigde contributie. Teruggave van contributie bij beëindiging lidmaatschap vindt alleen bij uitzondering, ter beoordeling aan het bestuur, plaats.

 

Aspirant leden kunnen de maximaal 2 maanden voor € 2,- per avond spelen waarna zij jaarbetalend lid dienen te worden. Zij betalen dan voor het lopend jaar een evenredig deel van de jaarcontributie.

De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

 

Algemene Ledenvergadering:

Jaarlijks, in oktober, wordt tijdens een speelavond de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Tijdens deze vergadering wordt:

 • het bestuur gekozen en benoemd;

 • door de penningmeester het financieel verslag uitgebracht;

 • de begroting van het volgend jaar vastgesteld, inclusief de hoogte van de contributie;

 • de speelavonden vastgesteld;

 • besproken wat verder ter tafel komt.

Alle leden van de vereniging hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

 

Financiën

Het batig saldo van de vereniging, komt ten goede aan de vereniging.

Wanneer de vereniging ophoudt te bestaan wordt het eventuele batig saldo geschonken aan een goed doel. De keuze daarvan geschiedt door het bestuur.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 2017

 • Facebook Social Icon

© 2020 by WIE Beheer.       Mahjongvereniging De Oostpoort, Delft | Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now