top of page

Verenigingsstatuten

De statuten van de vereniging luiden als volgt:

De vereniging

De naam van de vereniging luidt: Mahjongvereniging “De Oostpoort”
De vestigingsplaats van de vereniging is: Delft
De vereniging is opgericht op: 1 september 2008.

 

Doel van de vereniging:

De Mahjongvereniging De Oostpoort stelt zich tot doel:

 • haar leden de mogelijkheid te bieden in groepsverband het Mahjongspel te spelen;

 • het bevorderen van de bekendheid van het Mahjongspel;

 • het aan geïnteresseerden leren van het Mahjongspel.

 

Zij doet dit door het organiseren van speelavonden, in principe tweemaal of drie maal per maand. Op welke avonden wordt gespeeld bepaalt de Algemene LedenVergadering (ALV).

Tevens neemt zij, zo mogelijk, deel aan in Delft georganiseerde bijeenkomsten waarop het presenteren van de vereniging en/of het Mahjongspel opportuun is.

Nieuwkomers in het Mahjongspel worden op de speelavonden begeleid en in voorkomend geval word(t)(en) (een) lesavond(en) belegd.

 

Aansluiting bij de Nederlandse Mahjongbond:

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Mahjongbond gevestigd te Utrecht.

 

Bestuur:

De vereniging kent een bestuur. Dit bestuur bestaat uit:

 • een voorzitter;

 • een secretaris;

 • een penningmeester;

 • een algemeen adjunct.

 

Het bestuur wordt telkenmale voor een jaar gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen. Leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie.

Ver- en herkiesbaarstelling dient minimaal één maand voor de Algemene LedenVergadering te geschieden.

Bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie.

Belet en ontstentenis:

Ingeval alle bestuursleden (tijdelijk) niet in staat zijn hun bestuurlijke taken uit te voeren zijn de overige leden bevoegd - na onderling overleg - besluiten te nemen inzake de dagelijkse gang van zaken van de vereniging. Dat genoemd overleg heeft plaatsgehad moet worden vastgelegd met vermelding van de inhoud en de deelnemers aan dat overleg.

Leden van de vereniging:

Lid van de vereniging kunnen worden zij die voornemens zijn regelmatig de speelavonden van de vereniging te bezoeken. Zij kunnen lid worden door hun naam en adres op te geven aan de secretaris van de vereniging.

Leden van de vereniging zijn tevens lid van de Nederlandse Mahjong Bond.

Contributie:

Leden betalen hun contributie per jaar en vooraf. De penningmeester zorgt voor afdracht van de aan de NMB verschuldigde contributie. Teruggave van contributie bij beëindiging lidmaatschap vindt alleen bij uitzondering, ter beoordeling aan het bestuur, plaats.

 

Aspirant leden kunnen de maximaal 2 maanden voor € 2,- per avond spelen waarna zij jaarbetalend lid dienen te worden. Zij betalen dan voor het lopend jaar een evenredig deel van de jaarcontributie.

De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

 

Algemene Ledenvergadering:

Jaarlijks, in oktober, wordt tijdens een speelavond de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Tijdens deze vergadering wordt:

 • het bestuur gekozen en benoemd;

 • door de penningmeester het financieel verslag uitgebracht;

 • de begroting van het volgend jaar vastgesteld, inclusief de hoogte van de contributie;

 • de speelavonden vastgesteld;

 • besproken wat verder ter tafel komt.

Alle leden van de vereniging hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

 

Stemmen:

Stemmen gebeurt in de regel door handopsteking. Indien één lid of meer leden verzoeken om een schriftelijke stemming dan wordt dat verzoek ingewilligd.

(Bestuurs)leden kunnen andere  leden machtigen namens hen hun stem uit te brengen.

Een bestuurslid mag nooit door meer dan twee andere (bestuurs)leden worden gemachtigd hun stem uit te brengen.

Leden mogen bij afwezigheid schriftelijk hun stem uitbrengen.

Financiën:

Het batig saldo van de vereniging, komt ten goede aan de vereniging.

Jaarlijks, maximaal een maand voor de ALV, wordt de financiële administratie van de penningmeester op juistheid gecontroleerd door een kascommissie en wordt de penningmeester indien de administratie op orde bevonden is tijdens de ALV gedechargeerd.

Wanneer de vereniging ophoudt te bestaan wordt het eventuele batig saldo geschonken aan een goed doel. De keuze daarvan geschiedt door het bestuur.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 2021

Delft, oktober 2021

bottom of page